termometr

z foreste, 2 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 112 razy.
URL https://codetab.e3x.pl/view/bb369807 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. // TODO: 1 Dokończyć monitor bateri
 2. // TODO: 2 Pytanie o imię użytkownika i zapamiętanie jego
 3. // TODO:  3 Wyłaczenie alarmu przyciskiem
 4.  
 5. #include "mbed.h"
 6. #include "MPL3115A2.h"
 7. #include "Terminal.h"
 8. #include "eeprom.h"
 9. #include "cstdlib"
 10. #include "string"
 11.  
 12. #define EEPROM_ADDR 0x00   // I2c EEPROM address is 0x00
 13.  
 14. #define SDA PTE25            // I2C SDA pin
 15. #define SCL PTE24           // I2C SCL pin
 16. int32_t eeprom_size ,  addr;
 17. Terminal pc(PTA2, PTA1); // tx, rx
 18. I2C i2c(PTE0, PTE1);       // sda, scl
 19. EEPROM brain(SDA, SCL, EEPROM_ADDR, EEPROM::T24C08);
 20. MPL3115A2 sensor(&i2c, &pc);
 21. int temperature_live_state;
 22. static int read_user_temp;
 23. int val = 0;
 24. int *temp_data = &read_user_temp;
 25. Timer licznik, licznik2;
 26. char buffer[20];
 27. char dane[4];
 28. float  check_battery;
 29. int lock  = 0;        
 30.  
 31.  
 32. DigitalOut myled1(PTA12);     // Sanity check to make sure the program is working.
 33. DigitalOut buzzer(PTB17);     // Sanity check to make sure the program is working.
 34. DigitalOut Red(PTB18, 1);
 35. DigitalOut Blue(PTD1, 1);
 36. DigitalOut Green(PTB19, 1);
 37. AnalogIn batery(PTC2);
 38. DigitalIn key_menu(PTD4);
 39.  
 40.  
 41. float monitor_batery()
 42. {
 43.         check_battery = batery.read();
 44.         float resume;
 45. return  resume = (check_battery*4.1);
 46. }
 47.  
 48. void monitor_batery_light()
 49. {
 50.         if ((monitor_batery() <= 4.10) && (monitor_batery() >= 3.74))
 51.         {
 52.                 Green = 0;
 53.         }
 54.         else if((monitor_batery() <= 3.74) && (monitor_batery() >= 3.74))
 55.         {
 56.                 Green = 0;
 57.                 Red      = 0;
 58.         }
 59.         else if((monitor_batery() <= 3,38) && (monitor_batery() >= 3.74))
 60.         {
 61.                 Red = 0;
 62.                 Green = 1;
 63.         }
 64. }
 65.  
 66. void refresh_buffer()
 67. {
 68.         for (int y = 0; y < sizeof(buffer); y++)
 69.                 buffer[y] = 0;
 70.         for (int z = 0; z < sizeof(dane); z++)
 71.                 dane[z] = 0;
 72. }              
 73. void serials()
 74. {
 75.         if (pc.readable())
 76.         {
 77.                 pc.scanf( "%s", buffer);
 78.         }
 79. }
 80.  
 81. void signaller()
 82. {
 83.         licznik.start();
 84.        
 85.         if (licznik.read_ms() >= 1000)
 86.         {
 87.                 buzzer = !buzzer;
 88.                 licznik.reset();
 89.         }
 90.        
 91. }
 92.  
 93. void alarm_power( float voltage_limit_definition )
 94. {
 95.                 if (monitor_batery() <= voltage_limit_definition)
 96.                 {
 97.                         if (lock <= 4)
 98.                         {
 99.                                         licznik2.start();
 100.                                
 101.                                         if (licznik2.read_ms() >= 1500)
 102.                                         {
 103.                                        
 104.                                                 buzzer = !buzzer;
 105.                                                 licznik2.reset();
 106.                                        
 107.                                         }
 108.                                 lock++;
 109.                                 }
 110.                 }
 111.         if (voltage_limit_definition <= monitor_batery())
 112.         {
 113.                 lock = 0;
 114.                 licznik2.stop();
 115.         }
 116.         }
 117.  
 118. void alarm_temp(string  & temp_read_input)
 119. {
 120.         string str = temp_read_input;
 121.         temperature_live_state = atoi(str.c_str());
 122.         if (temperature_live_state >= *temp_data)
 123.         {
 124.                 signaller();
 125.         }
 126.         if (*temp_data > temperature_live_state)
 127.         {
 128.                 buzzer = 0;
 129.                 licznik.stop();
 130.         }
 131.        
 132. }
 133.  
 134. void screen()
 135. {
 136.         pc.foreground(0xFFFF00);
 137.         pc.hideCursor();
 138. }
 139. void intro()
 140. {
 141.         pc.locate(15, 5);
 142.         pc.printf(" ** inteligentny Termometr   ** ");
 143.         pc.locate(15, 6);
 144.         pc.printf("Created by Foreste");
 145. }
 146. void labels()
 147. {
 148.         pc.locate(10, 7);
 149.         pc.printf("Temperatura");
 150.         pc.locate(25, 7);
 151.         pc.printf("Cisnienie");
 152.         pc.locate(38, 7);
 153.         pc.printf("otrzezenie wysokiej temp");
 154.         pc.locate(65, 7);
 155.         pc.printf("Bateria");
 156. }
 157. void input_add_user_define_temperature()
 158. {
 159.         int tempint;
 160.         refresh_buffer();
 161.        
 162.         screen();
 163.         intro();
 164.         pc.locate(1, 7);
 165.         pc.printf("Wpisz wartość temperatury ,po której termometr bedzie sygnalizował przekroczenie");
 166.        
 167.         if (pc.readable())
 168.         {
 169.                 pc.scanf("%s", dane);
 170.                
 171.         }      
 172.        
 173.        
 174.         for (int   z = 0; z < 4; z++)
 175.         {
 176.                
 177.                 if (isdigit(dane[z]))//sprawdzanie czy znak jest liczbą
 178.                 {
 179.        
 180.                         tempint = atoi(dane); //kowertowanie tablicy typu char na zmienną int
 181.                                
 182.                 }
 183.         }
 184.        
 185.                  
 186.         *temp_data = tempint;
 187.         if ((*temp_data >= 1) && (*temp_data <= 99))
 188.         {
 189.                
 190.                 if ((*temp_data >= 12) && (*temp_data <= 40))
 191.                 {
 192.                         pc.cls();
 193.                         screen();
 194.                         intro();
 195.                         brain.write(eeprom_size = 8, (int32_t) *temp_data);
 196.                         pc.locate(20, 7);
 197.                         pc.printf("Zapisalem podaną temperature przekroczenia");
 198.                         wait(5);
 199.                         val = 1;
 200.                         //fflush(stdin);
 201.                         refresh_buffer();
 202.                         pc.cls();
 203.                                
 204.                 }
 205.                 else
 206.                 {
 207.                         pc.cls();
 208.                         screen();
 209.                         intro();
 210.                         pc.locate(20, 7);
 211.                         pc.printf("Wpisano niepoprawne dane. Dopuszczalny zakres: od 12 do 40");
 212.                         wait(5);
 213.                         pc.cls();
 214.                        
 215.                 }
 216.         }
 217. }
 218.  
 219.        
 220.  
 221. void rs232_menu()
 222. {
 223.        
 224.         if (strcmp(buffer, "reset") == 0)
 225.         {
 226.                 NVIC_SystemReset();
 227.         }
 228.         else if (strcmp(buffer, "alarm") == 0)
 229.         {
 230.                 pc.cls();
 231.                 while (val <= 0)
 232.                 {
 233.                         input_add_user_define_temperature();
 234.                 }
 235.         }
 236.        
 237. }
 238.  
 239. int main() {
 240.         int lock  = 0; 
 241.         pc.baud(9600);    
 242.         pc.cls();
 243.         sensor.init();
 244.         screen();
 245.         intro();
 246.         wait(5);
 247.         Temperature t;
 248.         Pressure p;                                                                                                                                    
 249.         sensor.setOffsetTemperature(20);
 250.         sensor.setOffsetPressure(-32);
 251.         brain.read((uint32_t)(eeprom_size = 8), (int32_t&) *temp_data);
 252.        
 253.         while (read_user_temp <= 0)
 254.         {
 255.                 while (val <= 0)
 256.                 {
 257.                         input_add_user_define_temperature();
 258.                 }              
 259.         }
 260.         pc.cls();
 261.        
 262.        
 263.         while (1)
 264.         {
 265.                 val = 0;
 266.                
 267.                 sensor.readTemperature(&t);
 268.         sensor.setModeStandby();
 269.                 sensor.setModeBarometer();
 270.                 sensor.setModeActive();
 271.                 sensor.readPressure(&p);
 272.                
 273.                 screen();
 274.                 intro();
 275.                 labels();
 276.                 string temp_cache = t.print();
 277.                 pc.locate(10, 9);
 278.                 pc.printf("%s C", t.print());
 279.                 pc.locate(25, 9);
 280.                 pc.printf("%s Hpa", p.print());
 281.                 pc.locate(45, 9);
 282.                 pc.printf("%d", *temp_data);
 283.                 pc.locate(65, 9);
 284.                 pc.printf("%1.2fV", monitor_batery());
 285.                 pc.locate(65, 11);
 286.                 pc.printf("%d", licznik.read_ms());
 287.                 pc.locate(65, 12);
 288.                 alarm_temp(temp_cache);
 289.                 serials();
 290.                 alarm_power(4.20);
 291.                 rs232_menu();
 292.                 monitor_batery_light();
 293.                
 294.                 sensor.setModeStandby();
 295.                 sensor.setModeAltimeter();
 296.                 sensor.setModeActive();
 297.                
 298.         }
 299. }

odpowiedź "termometr"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha